tyniecka25.eu
UONET+ LIBRUS Kontakt Aktualności
21 maja 2014

Regulamin Samorządu Szkolnego

Regulamin Samorządu Szkolnego

Art. 1.
§1.
Samorząd szkolny jest organem reprezentującym wszystkich uczniów.
§2. Samorząd szkolny składa się ze wszystkich samorządów klasowych, Rady Wykonawczej i opiekunów.
Art. 2.
§3. Rada Wykonawcza składa się z przewodniczącego szkoły, jego zastępcy i sekretarza.
§4. Rada Wykonawcza wybierana jest przez ogół uczniów w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.
§4a. Wybory do Rady Wykonawczej zarządza przewodniczący szkoły w porozumieniu z Radą Wykonawczą.
§4b. Rada Wykonawcza w pełnym składzie ogłasza wynik wyborów wszystkim uczniom na specjalnym spotkaniu Samorządu.
§4c. Wybory do Rady Wykonawczej zostają zarządzone nie później niż na 15 dni po rozpoczęciu roku szkolnego.
§4d. Samorząd powołuje Szkolną Komisję Wyborczą i rejestruje 6-cioro kandydatów.
§5. Samorząd szkolny przedstawia nowych kandydatów do Rady Wykonawczej, których później zatwierdza Rada Wykonawcza wraz z opiekunami.
§6. Rada Wykonawcza realizuje uchwały samorządu i przewodniczy jego obradom.
Art. 3.
§7. Samorząd szkolny przyjmuje uchwały większością głosów.
§8. Decyzja Samorządu musi w przeciągu 7 dni zostać podpisana przez przewodniczącego szkoły, inaczej uchwała traci moc obowiązującą.
§9. Podpisana przez przewodniczącego ustawa lub decyzja uzyskuje moc obowiązującą, bez możliwości jej zniesienia.
Art. 4.
§10.
W przypadku nie pojawienia się połowy ogólnej liczby członków samorządu, Rada Wykonawcza i opiekunowie samorządu w ciągu 7 dni mają prawo do rozwiązania samorządów klasowych i rozpisania nowych wyborów do nich.
§11. W przypadku nieobecności na trzech zebraniach danego samorządu klasowego lub jego reprezentanta, przewodniczący szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Wykonawczej oraz opiekunów samorządu, ma prawo do rozwiązania danego samorządu i rozpisania nowych wyborów do niego.
Art. 5.
§12. Rada Wykonawcza zbiera się raz w tygodniu.
§13. Raz w miesiącu zbiera się samorząd w pełnym składzie, wtedy Rada Wykonawcza zdaje raport ze swoich posiedzeń.
Art. 6.
§14. Wraz z wejściem w życie tego regulaminu, moc obowiązującą traci poprzedni regulamin.
§15. Od momentu wejścia w życie tego regulaminu, aby ten regulamin zmienić należy zdobyć 3/4 głosów samorządu szkolnego, przy obecności wszystkich przedstawicieli.
Art. 7.
§16.
Nad przestrzeganiem regulaminu samorządu szkolnego czuwać ma Rada Regulaminu.
§17. Rada Regulaminu składa się z prezesa i 4 sędziów.
§18. Jednego z sędziów Rady Regulaminu powołuje odchodzący przewodniczący szkoły.
§19. Dwóch sędziów jest powoływanych z wyboru samorządu lub Rady Wykonawczej jeżeli samorząd się jeszcze nie ukonstytuował.
§20. W przypadku Art. 7. §19. gdy wybór dokonywany jest przez Radę Wykonawczą nowy samorząd musi zatwierdzić lub odrzucić tych sędziów.
§21. Dwóch sędziów powołuje się w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.
§22. Kadencja sędziów Rady Regulaminu jest upływa wraz z końcem kadencji innych organów samorządowych, z tym, że wybory są przeprowadzane przed wybraniem nowego samorządu i Rady Wykonawczej.
§23. Prezesa Rady Regulaminu wybiera Rada z pośród swoich członków większością 3/4 głosów.
§24. Orzeczenia Rady Regulaminu są ostateczne i nie można uchylić ich działania jakąkolwiek uchwałą innych organów szkolnych.

Office 365 Stołówka E-dziennik ERASMUS+ Galeria Aktualności