tyniecka25.eu
UONET+ LIBRUS Kontakt Aktualności
15 lutego 2016

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dotyczy duplikatów legitymacji i duplikatów świadectw

Zgodnie z treścią § 26 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz.893, z późn. zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie, informuje, iż:

Uczeń, który zgubi lub zniszczy legitymację szkolną składa w sekretariacie szkoły podanie i wnosi opłatę na rachunek bankowy* w wysokości 9 złotych
(równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu)

Do podania należy dołączyć zdjęcie o wymiarach 30 x 42 mm.

Za wydanie duplikatu świadectwa opłata* w wysokości 26 złotych
(równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu)

* Opłata musi być wniesiona na rachunek bankowy:

Bank Handlowy w Warszawie S. A.

nr konta: 53 1030 1508 0000 0005 5075 9004

 

Wzór podania

Imię i nazwisko ucznia
Adres zamieszkania
Data urodzenia

PESEL
Klasa

Do Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 157
im. Adama Mickiewicza
Warszawa, ul. Kazimierzowska 16

 

PODANIE

Zwracam się z prośbą o wydanie mi duplikatu legitymacji szkolnej. Informuję, iż oryginał został zniszczony/zgubiony*.

 

Z poważaniem

Podpis ucznia

 

* - należy podać powód

Office 365 Stołówka E-dziennik ERASMUS+ Galeria Aktualności